جکوزیتیپ 1تیپ 2تیپ 3تیپ 4
شاسی فلزیدارددارددارددارد
شیرآلات فلزیقابلیت انتخابقابلیت انتخابدارددارد
پنل بغلنداردنداردنداردندارد
پنل جلودارددارددارددارد
زیرسریدارددارددارددارد
چراغ هالوژنندارددارددارددارد
سیستم صوتی و تلفننداردندارددارددارد
تلویزیوننداردنداردندارددارد
جت کفقابلیت انتخابقابلیت انتخابقابلیت انتخابدارد
جت های اصلیدارددارددارددارد
کلید محافظ جانندارددارددارددارد
پمپ آبدارددارددارددارد

مشخصات محصول

Whale (وال)

زرین آب همیشه دیدار با شما

پشتیبانی و فروش

021-43014